Открита Декларация на АДО относно Проекта на Закон за ПУО

Открита Декларация

от Асоциация за Домашно Образование във връзка с Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование

  

Родителите от Асоциация за Домашно Образование (АДО) заявяват категорично, че изготвеният за приемане от Парламента на Република България Закон за предучилищно и училищно образование противоречи на основни човешки свободи, обрича на пасивност, малодушие и безалтернативност бъдещите поколения, дълбоко белязан е от правна антилогика и е абсолютно несъвместим с общоприетите етични и морални стандарти в българското общество. 

Считаме за изключителна арогантност факта, че авторите на Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование са си позволили да придадат на държавата абсолютен авторитет, след като императивно заявяват чрез Чл. 8. (1), че предучилищното образование в институционално заведение е задължително от 4-годишната възраст на детето, а училищното образование от 7-годишната възраст. Освен това, твърдението  че конвенционалното училище образова децата е субективно и според редица независими изследвания и журналистически материали, възпитаниците на системата са далеч от стандарта за образованост, който множество родители и граждани са възприели. 

Така наречената система на обществени училища в Република България е практически пазарно и морално стара структура, която се характеризира със съмнителната философия по отношение на обучителния процес и влиза в разрез с етиката и достойнството на мнозина родители, които виждат неефективността на издържаната от данъци и задължителна по условие училищна институция. От самото си създаване, държавното училищно образование е обречено да се лута в тъмнина, поради мирогледа за „морален неутралитет“ изискващ в същото време преклонение пред тоталната държава.  Истината е, че в крайна сметка, всички ние още дълго ще трябва да изкупваме грешките на образователните идеолози, които  със своята интелектуална посредственост, примитивност на нравите, повърхностното мислене и липсата на визия за реалността и бъдещето ни вкараха в задънената улица на експериментализма, от която изхода ще е труден и скъп. 

Архитектите на Проекта на Закон за предучилищно и училищно образование са предвидили глоби до 500 лв, според чл. 346. (1), ако родителите „не осигуряват присъствието на децата си в детскaтa градина или в училището за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно или училищно образование“. Считаме този член от Проектозакона за демонстрация на правна некомпетентност, по отношение Конституцията на Република България, конкретно чл.18(4) и чл.47, както и по отношение на редица изключително важни, но систематично пренебрегвани международни правни документи, по които Република България е страна – тук визираме ЕКПЧ първи Протокол, чл. 2, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН чл. 14, Конвенцията за правата на детето членове 5 и 18, Хартата на основните права на Европейския съюз чл. 14, според които семейството е определящо по отношение избора, начина и философията на образоване за своите деца. 

Сблъскваме се с правен нонсенс и в чл. 347. (1) от Проектозакона, който предвижда глоби до 10 000 лв. или до 20 000 лв., при повторно нарушение, ако „физически или юридически лица, организират и провеждат без регистрация при условията и по реда на Проектозакона дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3- годишна възраст до постъпването им в І клас с цел осигуряване на подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование и/или с цел издаване на документ за завършена предучилищна подготовка.“ 

Предвид гореизложените факти декларираме, че няма да се съобразяваме по никакъв начин със закон, който носи толкова антисемеен заряд и омраза към родителите, които ревностно и почтено са взели решение да дадат образование на своите деца пряко държавната образователна система. Догматичното представяне на държавният образователен процес като безгрешен, изгуби своят смисъл в тоталитарното ни минало. Вече е ясно, че има грешки в държавната образователна система, защото е сгрешена държавната теория за образованието. Докато не се промени образователната теория, няма как да се поправят грешките и да се промени качеството на образованието. 

Нашата постоянна и последователна позиция е, че плурализмът в областта на образованието трябва да стане реален факт. Оттеглянето на държавата от пазара на образованието, ще доведе до благодатна конкуренция в област, която държавата държи затворена за истинска частна инициатива и семейна креативност. Сегашната система е унищожителна за образователния процес, тъй като заробените ученици забавят и съсипват образователните методи. Имаме твърда историческа увереност, че безумните социални експерименти на съвременните образователни „експерти“ ще претърпят бърз и болезнен за обществото ни провал. Именно затова декларираме, че безусловно ще следваме вечните образователни принципи на християнската етика и морал, които стоят в основата на западната цивилизация и са крайъгълен камък за бъдещето и просперитета на нашата Родина България.

Категории: Семейство, Общество, Закони