Десетте принципа на ученето


1. Отговорност: Вие, и само вие, сте отговорни за вашето образование. Повечето учащи вярват, че ако се оставят в ръцете на добро училище, с квалифицирани учители и посещават редовно лекции, след четири години ще имат добро образование. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Не е работа на учителите или училищата да ви накарат да учите. Това е вашa работа, това е ваша отговорност. Точно затова показвам как да поемете контрол над множеството предлагащи ви се образователни възможности. Ще се научите как да съставяте подробен план за Скоростно Дистанционно Обучение, който ще ви позволи да постигнете образователните си цели.

2. Последователност: Трябва да изследвате истинността на всичко, което учите. Твърде често учениците са склонни да приемат и вярват на всичко, което прочетат от напечатаната страница. Истинските ученици трябва да развият изкуството да обмислят, дали това, което им се предлага наистина е истинно. Това познавателно качество лесно се развива сред учащите, ползващи принципите на скоростната дистанционна програма, тъй като те ползват множество различни текстове, което развива критично мислене.

3. Ефективност: Ускореното обучение използва енергията, изразходвана в обучителния процес за да ви направи по-продуктивни. Техниките на ускореното обучение ще формират основата на цялото ви учене и ще ви позволят да учите по-бързо и по-ефективно отколкото си мислите, че е възможно.

4. Опит: Опитът от живота е най-добрия учител. Колкото по-добре структурирате учението си около житейски опит, толкова по-успешени ще сте в подготовката за бъдещата си работа. Всеки, който учи по ускорената дистанционна програма, би трябвало да се възползва от стажове, чиракувания  и възможности за работа в областта на интереса си. Техниките за спестяване на време в тази книга ще ви позволят да се занимавате по-малко с „училище“ и ще ви освободят да се концентрирате върху учението, което е най-ефективно чрез житейски опит.

5. Доживотно обучение: Количеството информация и знанията на човечеството се изстрелват все по-нагоре с нарастваща скорост -  трябва да сте в „ракетата“ на познанието. Поради лесният достъп до информация, дори да следите постоянно и отблизо всичко в областта, която ви интересува, ще ви е трудно да се осведомявате навреме за всяка иновация, дори да сте експерти. Прибавете към това и естествената наклонност, която всички предполагам имаме, да изучаваме новостите в други области и ще разберете, че сме изправени пред невъзможна ситуация. Единствената ни надежда е да развием основните умения, които се изискват, за да бъдем ефикасни и успешни в задачата да учим до края на живота си. Малко хора развиват това умение. Когато успеете в това и гледате на целия живот като на обучителен процес, ще изпъкнете сред тълпата.

6. Глобална перспектива: Революцията, която се случи в информационните и комуникационните системи на света изисква от нас да развием глобална переспектива за живота. Информационната революция смали света. Все по-често хора с различни езици и от различни култури пресичат  пътя ни и трябва да развием уменията, нужни за да ги разбираме и оценяваме. Ускореното Дистанционно Обучение ще ви свърже със забележителни ученици, учители и експерти от целия свят, които ще намерите в една международна виртуална стая. Освен че можете да се възползвате от предимствата на онлайн запознанствата, времето и парите, които пестите чрез Ускореното Дистанционно Обучение ще ви позволят да пътувате по света и да разширявате разбиранията си за другите култури.

7. Разбиране: Целта на образованието е да достигнете по-високо ниво на разбиране. Истинското образование не се изразява в способността да рецитирате факти и числа, а да демонстрирате как тези факти се отнасят един към друг. Няма никакво достойнство и определено никаква образованост в това, да изслушате една лекция или да прочетете книга и после да преразкажете всичко. Човек, който наистина учи не запаметява просто факти. Той ще ги предъвче, анализира и разгледа от различни переспективи . Трябва да развиете основополагащото умение да задавате въпроси относно това, което изучавате. Така по-добре ще запаметяване и асимилирате информацията. Развитието на това умение ще доведе до качествено разбиране на нещата, което е жиненоважно за всеки лидер.

8. Индивидуално обучение: Образованието трябва да е индивидуално според нуждите и стила ви на учене. Изправени пред ограниченията на бюджетите, сградите и персонала, конвенционалните училища и университети не са способни да предложат индивидуално образование. Днес технологиите позволяват на тези, които учат по Ускореното Дистанционно Обучение да избират учителите, които биха предоставили най-добрите насоки, в съгласие с интересите и стила на учене, за постигане на индивидуално поставените цели. Учащите вече не са ограничени от преподавателите в университета, от които се надяват да получат диплома.

9. Влияние: Един живот може да повилияе на света. Информационните технологии дават възможност за това, един човек да влияе на множество хора. Като учащи по Ускорената Дистанционна Програма ще увеличите потенциала и възможностите си за влияние. Образованието ще ви подготви по уникален начин да мислите независимо и да служите като водачи в обществото.

10. Мотивация: Истинският успех и всяко постижение ще станат реалност или не, от присъствието или отсъствието на правилна мотивация. Като човек, който учи от дома си ще овладеете редица техники за бързо учене, ще използвате методи за дистанционно обучение и в края на краищата ще се сдобиете с пазарни умения, а ако е нужно и с диплома. Това са страхотни възможности, но никога няма да разберете пълния потенциал на тези възможности, ако нямате мотивация и цел, която да преследвате. Ще разгледаме този важен въпрос за мотивацията и целта на живота във Втора глава.

 

Текстът е от книгата на Brad Voeller "Accelerated Distance Learning" (Глава 1, стр. 7-9)

Превод от Английски език: Георги Порумбачанов

Категории: Домашно образование, Практични насоки