Позиция на Асоциация за домашно образование Относно: Законопроект за предучилищно и училищно образование

Позиция

на Асоциация за домашно образование

Относно: Законопроект за предучилищно и училищно образование

 

Уважаеми дами и господа, 

През последните десет години, Асоциация за домашно образование работи активно за популяризиране на алтернативните форми на обучение, като организира редица конференции, семинари и срещи с родители и деца в цялата страна. Изхождайки от правата, гарантирани в Kонституцията на Република България, а именно, че възпитанието на децата е основна грижа на родителите (чл.47(1)) и имайки предвид, че образованието е важна част в това възпитание, не сме спирали да насърчаваме семействата  да поемат пълната отговорност за своя дълг към децата си. Поради тази причина, движението за домашно образование нарасна неимоверно, за кратък период от време и съвсем естествено, започна да дава добрите плодове, като на всяко начинание, продиктувано от любов и грижа към децата. Именно поради това, Асоциацията за домашно образование, категорично насърчава всеки проект, който би довел до либерализация и свобода в образованието – дори и минимална. Проектозаконът за училищно и предучилищно образование е малка стъпка в тази посока и заради това печели нашата подкрепа, въпреки че в своята цялост, той е изключително далеч от разбирането на Асоциацията за принципите и философията на обучението въобще. Отчитаме и това, че ограниченията на сегашната конституционна рамка, която от своя страна е проекция на зрелостта в обществото ни, едва ли би могла да позволи по-голяма крачка към свободата. 

Като позитиви в този законопроект отчитаме възможността за самостоятелна форма на обучение, според чл.104 (1) т.5, което ще даде възможност на стотици семейства в страната, да обучават спокойно децата си, според възможностите и индивидуалните таланти на самите деца. Винаги сме смятали, че един от основните недостатъци на конвенционалното образование е липсата и невъзможността за индивидуално внимание към детето. В този смисъл, разписаното в проекта самостоятелно обучение е приветствано от нас, като форма на обучение, която е дори закъсняла. 

Разбира се, макар и да отчитаме позитивите, които ще произтекат от самостоятелната форма на обучение и то по решение на родителите (чл.110 (1) т.2), сме озадачени от факта, че тази правилна иновация е твърде недостатъчна, за да се постигне истинска свобода в образованието. Съзнаваме „опасностите“ пред държавната образователна система и притесненията на заетите в бранша, от реалната конкуренция на образователния пазар, която е далеч по-гъвкава и ефективна от една тромава и централизирана държавна система. Все пак, водещо по отношение на образованието в България е, то да става по-добро, по-ефективно и по-конкурентно, така че очевидно страх от либерализация в сферата се поражда само у хората, които не желаят подобен напредък. 

Нашето желание е да се заяви ясно в един бъдещ закон за образованието, че родителите са в пълното си право да избират начинa и формата на обучение за децата си, без да се съобразяват с каквито и да е условия или позволения от страна на държавната администрация. Очакваме политиците да узреят най-сетне за истината, че образованието не е функция на държавата, а на семействата и те са тези, които могат да делегират права върху образователния процес за своите деца, на когото сметнат за нужно. За тази цел е редно да се даде пълна свобода на различни образователни институции и организации да се конкурират свободно, с цел да спечелят доверието на родителите. 

Уверени сме, че единствено свободата в избора за начина на обучение на децата, ще доведе до реална и полезна конкуренция в образованието, която по естествен път ще стимулира качествените, можещите и знаещите професионалисти и ще отсее всички ренегати в сферата на образованието, които са назначени на местата, които заемат, по партийна, роднинска или друга, не свързана с професионалните качества линия. 

Обръщаме внимание на още един важен недостатък в проектозакона, който лесно би могъл да бъде отстранен, а именно: Български деца, които учат в чужбина и придобиват знания вън от българската училищна системата, не се допускат до участие в състезания и олимпиади, по дисциплини изучавани в българските училища!? Предложението на Асоциацията е: Всички деца с българско гражданство, да бъдат допускани до състезания и олимпиади, организирани от държавата, защото приносът им към престижа на България, не се измерва с прилежанието им към системата, а с факта че са българи. 

Притеснението, че успехите на домашните ученици ще компрометират качеството на образование в българските училища е дребнаво и несъстоятелно. Ако заявеното от политиците желание за развитие и прогрес в сферата на образованието е искрено, то тогава конкуренцията би трябвало да бъде насърчавана и приветствана. Уверени сме, че именно подобни промени ще допринесат за надрастване на предразсъдъците по отношение на домашните ученици, а срамната дискриминация на тези деца от страна на държавата, ще бъде преодоляна. 

След редицата срещи, проведени с политици, държавници и автори на Законопроекта за предучилищно и училищно образование, сме обнадеждени от разбирането и подкрепата, която срещнахме. Вярваме, че нашият принос към развитието на образованието в България е важен и достоен за уважение. Разчитаме на мъдростта и разума у родните политици, затова законите в този сектор да стават все по-добри и либерални, съобразени с ценностите на българските семейства, които безусловно и доказано избират най-доброто обучение за своите деца. 

Асоциация за домашно образование

14.12.2014

Категории: Домашно образование, Свобода и образование, Семейство, Държава, Общество, Закони