Примери от европейски законодателства

Примери от европейски законодателства

 

Конституция на Ирландия

Чл. 42 /Образование/

  1. Държавата признава, че основният и естествен образовател на детето е Семейството и гарантира, че ще уважава неотменимото право и задължение на родителите да осигурят, според своите средства, религиозното, нравствено, интелектуално, физическо и обществено образование за своите деца.
  2. Родителите са свободни да осигурят това образование в техните домове или в частни училища или в училища признати или основани от Държавата.
  3. 1°. Държавата няма да задължава родителите, в нарушение на тяхната съвест и законни предпочитания, да изпращат своите деца в училища, основани от Държавата, или в някакъв конкретен вид училище, определено от държавата.

2°. Обаче, като пазител на общественото благо, държавата ще изисква, взимайки предвид конкретните условия, децата да получат определено минимално образование – морално, интелектуално и обществено.

  1. Държавата осигурява безплатно начално образование и ще се стреми да допълва и да подпомага по разумен начин частната и корпоративна образователна инициатива, и, когато това се изисква от общественото благо, ще осигурява други образователни средства или институции, като зачита, обаче, правата на родителите, особено по отношение на религиозното и нравственото възпитание.
  2. В изключителни случаи, когато родителите не изпълняват задълженията си към своите деца, поради физически или морални причини, държавата като пазител на общественото благо, и чрез подходящи мерки, ще се стреми да замести мястото на родителите, но винаги като зачита естествените и неотменните права на детето.

 

Конституцията на Дания

Параграф 76

Всички деца на училищна възраст имат право на безплатно обучение в началните училища. Родителите или настойниците, които сами се грижат техните деца или повереници да получат обучение, което се равнява на общия стандарт за начално училище, няма да бъдат задължени да изпращат своите деца или повереници в начални училища, за да бъдат обучавани там.

  

Закон за образованието – Англия

 

Параграф 7 от Закона за образование във Великобритания.

Родителят на всяко дете на задължителна училищна възраст трябва да го заставят да получи ефикасно редовно образование, което е подходящо –

(а) за неговата възраст, способност и наклонности

(б) за всички специални образователни нужди, които може да има,

или чрез редовно посещаване на училище, или по друг начин.”

 

Категории: