Природонаучни дисциплини

"Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си... "
 (Битие 18:19)

 

Декември 2000, Брой ХII

Скъпи читатели, обект на нашето внимание в този брой ще бъдат т. нар. природонаучни дисциплини или науките за създанието. Това са всички онези дисциплини занимаващи се с изследване и изучаване на Божието Творение, а именно математика, физика, химия, биология, география и техните подразделения.

Днес съвременната наука се гради от хора, които са далеч от познанието за Бога и които отхвърлят Неговия авторитет. Това са хората, които пишат учебници и образователни програми, по които учат поколения наред. За съжаление авторите на тези учебници нямат за цел да интерпретират правилно Божието творение, защото умовете им са езически. Всеки, който се възползва от техния труд рано или късно приема техните идеи и убеждения, и става техен последовател. Не бива да забравяме, че всеки добър учител си произвежда ученици. Въпросът е чии ученици искаме да бъдат нашите деца - на светската образователна система или на християнската образователна система.

В наши дни светската система има какви ли не подходи за привличане на все повече последователи и поддръжници. И тук на помощ идва науката, която се издига в култ от много хора, дори и от християни. За съжаление това е мястото, където има много малко християни, които да бъдат “сол и светлина”. Другият неприятен момент е, че влезли в научните среди, християните започват да приемат някои неправилни схващания с цел да нагодят своите християнски разбирания с “водещите” научни схващания. Накрая се получават много странни теории. Например сред християнските среди съществува една много разпространена псевдонаучна и нямаща нищо общо с Библията теория, че вселената е създадена за шест епохи, които в Битие са описани като шест дни. Това твърдение се дължи на това, че християните се опитват да бъдат наравно с модерните научни теории. Крайният резултат е, че това няма нищо общо с науката, а още по-малко и с Библията. Ето защо е необходимо, когато пишем християнски учебници или ги купуваме да сме сигурни дали авторът на съответния учебник вярва в непогрешимия авторитет на Божието слово или се опитва да нагоди библейските факти към “водещите” научни теории.

Като християни ние сме длъжни да направим изповед на нашата вяра относно модела на сътворение посочен в Библията.

1. Ние вярваме, че вселената е създадена за шест буквални дни от триединен Бог - Отец, Син и Святи Дух, както пише в Библията (Бит. 1: 31). Не за шест епохи или ери, както се твърди от някои християни приели еволюционните схващания за произхода на организмите. Те смятат, че всички организми в по-малка или в по-голяма степен са претърпели еволюция, която Бог е одобрил.

2. Ние вярваме, че човекът беше създаден накрая и е венецът на творението, създаден по Божий образ и подобие (Бит. 1: 26).

3. Ние вярваме, че естествените закони са статистически запис на най-често срещаните процеси. Те са универсални. При това тези закони не винаги са били едни и същи; например, преди потопа не е имало дъжд, а от земята са се издигали водни пари, които са играели ролята на озоновия слой (Бит. 2: 6); не е имало дъга преди потопа (Бит. 9: 13); в Исус Навиев се пише за ден, който е бил повече от 24 часа (Ис. Нав. 10: 13) и т.н.

4. Ние вярваме в безпрекословния авторитет на Божието слово. То е непогрешимо и е източник на информация относно произхода на вселената и нейната история след създаването и.

Този списък ни дава основите, на които са стъпили естествените науки. Всички учени, които вярват в библейския модел на сътворение и изповядват тези четири точки, се наричат креационисти. Днес учените основно се делят на креационисти и еволюционисти. И всичко се свежда до издигането на нечий авторитет, този на Бога или на човека.

Най-важният въпрос, който трябва да си поставим при изучаването на всеки предмет, е от чия перспектива ще го разглеждаме, от Божия или от човешка (дори и като християни). Ние ще се опитаме да направим това от Божия и ще поставим няколко въпроса, които са важни за един бъдещ християнски курс на обучение.

Какво е предназначението на Божието Създание?

Когато Бог създава нещо, Той винаги влага определена цел и предназначение. В природата няма нещо, което да съществува и да няма своето обяснение. За да разберем предназначението на Създанието ние трябва да знаем неговото минало, настоящо и бъдещо състояние, т.е. каква е неговата посока на развитие. Каква е била Божията цел за създаването му и какво е нашето място в нея? Какви са взаимоотношенията му с човека и на каква основа са те? Библията ни казва, че Създанието е концентрирано около Бога, но е подчинено на човека (Римл. 1: 20). Неговата основна морална задача е да хвали Бога (Пс. 148).

Другият важен въпрос е:

Какъв е смисълът от неговото изследване и изучаване?

Бог създаде света и след това създаде човека да управлява Неговото създание (Бит. 1:26-28). В Библията виждаме, че Божието Творение беше създадено преди човека, но на човека беше дадена задачата и отговорността да се грижи за него и да го управлява (Бит. 1:28-30; 2:15). От самото начало създанието е заветен партньор на човека. Но когато човекът падна морално и съгреши, той беше санкциониран чрез него (Бит. 3). Наказанието на човека беше, че земята щеше да му ражда тръни и бодили (Бит. 3:18). Моралното състояние на човека се отразява и в заобикалящата ни среда (Вт. 28). Създанието е нашия физически коректив, който отразява моралното състояние на човека. Човекът е този, който определя неговата посока на развитие. То се подчинява на моралните принципи прилагани от човека. И нашата работа като християни е да се грижим за своя морален партньор като го съграждаме, а не разрушаваме.

Проблемът с греха доведе до проблема с оскъдността на ресурсите. Това беше естествено последствие от греха. Това е един много актуален въпрос в наши дни.

Ако изходим от втория принцип на термодинамиката ще видим, че оставено само на себе си създанието стига до саморазрушаване. Ето защо са необходими квалифицирани работници, които да се грижат за него. А като наш заветен партньор, ние сме отговорни и пред Бога за нашите действия спрямо него, а и спрямо самите нас. Това как използваме и управляваме Божието Творение, а и самите нас, зависи от нашия морал. Оставена сама на себе си вселената се стреми към разпадане. Човешката активност е силата, която може да доведе до развитие и просперитет. Именно правилните познанията в областта на естествените науки ни дават желаните плодове.

Все по-разпространяващото се влияние на еволюционната теория обуславя необходимостта от появата на компетентни креационисти, които да и се противопоставят. А наред с това да поправят разрушителните следи, които е оставяла и продължава да оставя. Съществува остра необходимост от изявени християни в науката, които да бъдат авторитет в своите области. Хора, които да бъдат “сол и светлина” в своите области, които да са посланици на истината и да изкупват науката и Божието творение. Свидетели сме какво става от приемането на езическите принципи от науката. Учените се стремят да направят човека независим от естествените закони наложени от Бог, опитват се да направят човека безсмъртен чрез клониране. Но дали това е начинът, чрез който можем да бъдем безсмъртни? Виждаме как се откриват лекарства на все по-голям брой болести, но и списъка на нелечимите болести не намалява. Защо? Понеже отново се сблъскваме със същия проблем, човешките опити за независимост от Бога и изместването на Божият авторитет. Но въпреки всичките си опити човекът е безсилен да се справи с грешното си естество без силата на нашия Господ. И колкото повече опити се правят за заобикаляне на естествените закони от неизкупения човек, толкова по безрезултатни ще бъдат те.

Науката и светът се нуждаят от изкупени хора, за да се преодолее проклетията от грехопадението. Тогава, когато хората повярват в Исус Христос и Му се поклонят, ще получат силата да се справят със законите на тлението.

Тогава вторият принцип на термодинамиката няма да бъде валиден за човека и заобикалящият го свят. Но, за да дойде това време ние трябва да си свършим работата тук и сега. Нека Господ да ни помогне и да ни даде мъдрост да бъдем добри работници и настойници на Неговата нива. А началото ще се постави от получаването на добри знания от посветени учители.

***

Накрая искаме да запитаме всеки един учител и студент, какво е предназначението на вашата наука и какъв е смисъла от нейното изучаване. Защо Бог ви е поставил в тази област и как смятате да я използвате за Божието Царство?

По случай Рождествените празници нашият екип Ви пожелава да благоуспявате в Господа през новата година.

“Господ ми каза: Ти си мой Син; Аз днес те родих. Поискай от мене, и аз ще ти дам народите за твое наследство, и земните краища за твое притежание.” (Пс. 2:7-8)

Очакваме вашите въпроси, мнения и коментари на адрес:

abroffspring@hotmail.com

Емилия Стоева
Радослава Петкова